Privacyverklaring

 

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Studio Opgeruimd, gevestigd in Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Studio Opgeruimd

Eigenaar: Anja Hartman

Vestigingsadres: Dagobertstraat 188, 6132 ES Sittard

E-mail: info@studio-opgeruimd.nl

Website: www.studio-opgeruimd.nl

KVK: 80082475

Studio Opgeruimd is niet verplicht een functionaris Gegevensbescherming aan te stellen omdat zij niet op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. Je kan contact opnemen met de eigenaar van Studio Opgeruimd, Anja Hartman, via bovenstaande contactgegevens.


Persoonsgegevens die verwerkt worden

Studio Opgeruimd verwerkt de persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en voorletters
 • Geslacht
 • Indien van toepassing bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens begeleiding, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studio-opgeruimd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Opgeruimd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van offertes
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Studio Opgeruimd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang).


Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Opgeruimd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Studio Opgeruimd hanteert de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Opgeruimd verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Opgeruimd gebruikt cookies op haar website enkel en alleen om Google Analytics en vergelijkbare tools te kunnen gebruiken.


Inzage, aanpassing of verwijderen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Opgeruimd en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studio-opgeruimd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Opgeruimd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Opgeruimd neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Anja Hartman op info@studio-opgeruimd.nl.

 

Veranderingen

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kan je vinden op onze website. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte blijft.


Januari 2022